Nazwa Projektu: Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej

Nazwa beneficjenta: Diecezja Legnicka

Całkowita wartość Projektu: 558 302,21 PLN

Wartość dofinansowania: 387 736,26 PLN

Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007-2013

Działanie: Działanie 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)

Termin realizacji Projektu: 2010-2012

Strona internetowa: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Opis przedmiotu Projektu

Projekt dotyczy promocji szlaku najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego z terenu Diecezji Legnickiej. Znajdują się na nim świątynie, kaplice, zabudowania klasztorne i zespoły architektoniczne o znacznej wartości artystycznej, kulturowej i religijnej. Swoimi działaniami ma zachęcić do zwiedzania, zarówno tych znanych zabytków i miejsc Diecezji, jak i tych nieznanych, które ze względu na wartość historyczną, kulturową, czy artystyczną są interesujące.

W wyborze obiektów uwzględniono przede wszystkim położone na szlakach o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym (np. szlak Cysterski, szlak sanktuariów i ośrodków pielgrzymkowych, dolnośląski szlak św. Jakuba, Szlak Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej – np. Złotoryja, szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców, Szlak Sudecki im. M. Orłowicza, Via Sacra itp.), a także usytuowane w pobliżu szlaków, mniej znane, lecz o wysokiej wartości kulturowej.

Cele Projektu

Głównym celem Projektu jest stworzenie nowego obrazu rzeczywistości Dolnego Śląska i rozwój gospodarczy, czyli promocja regionu, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania i życia.

Cel główny osiągnięto poprzez kampanię promocyjną obejmującą:

 • reklamy w gazetach,
 • przewodniki w miękkiej i twardej okładce,
 • mapy szlaku,
 • foldery składane,
 • tablice zewnętrzne wolnostojące,
 • elektroniczną wirtualną wersję szlaku.

Efekty realizacji Projektu

Realizacja projektu wpływa bezpośrednio na rozwój oferty turystycznej i kulturalnej regionu. Odpowiednio wypromowane produkty wzmocnią obszar Diecezji Legnickiej pod kątem atrakcyjności turystycznej, co bezpośrednio będzie oddziaływało na zwiększenie liczby turystów z innych części kraju oraz zagranicy.

Przebieg realizacji Projekt

02 lipca 2010r. – podpisanie umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

13 stycznia 2012r. – podpisanie umowy z wykonawcą Projektu.

Realizacja kampanii promocyjnej

Kampania promocyjna obejmowała:

 • opublikowanie 8 reklam w gazetach o zasięgu ogólnopolskim informujących o promocji wybranych obiektów sakralnych Diecezji Legnickiej,
 • opracowanie Loga Projektu, oficjalnego elementu identyfikacji graficznej umieszczanego w szczególności na wydawnictwach, ulotkach,, folderach , mapach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych,
 • wydrukowanie w języku polskim, angielskim i niemieckim 25 000 szt. przewodników w miękkiej
  i 7 000 szt. w twardej oprawie oraz 10 000 szt. map szlaku i 80 0000 szt. folderów składanych,
 • sporządzenie elektronicznej wirtualnej wersji szlaku po zabytkach Diecezji Legnickiej i zamieszczenie na stronie www.zabytkidiecezjilegnickiej.pl

ZOBACZ  WIĘCEJ

STRONA  PROJEKTU