Krzeszów 8 lipca 2011

W piątek w Krzeszowie odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Diecezję Legnicką, której celem było zaprezentowanie postępu i efektu zakończonych prac w ramach projektu "Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II".

 

Konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu pn.

„Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II”

Diecezja Legnicka kontynuując dzieło przywracania dawnej świetności Zespołu pocysterskiego opactwa w Krzeszowie, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii, podjęła się realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II”.

Projekt ten o wartości całkowitej 26,1 mln PLN uzyskał dofinansowanie w wysokości 22,2 mln PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w październiku 2009 roku, po podpisaniu umów z wykonawcami prac konserwatorskich i robót budowlanych.

W ramach Projektu wykonywane są prace konserwatorskie w dwóch obiektach położonych wewnątrz murów opactwa, tj. bazyliki Wniebowzięcia NMP oraz kościoła pw. św. Józefa. Konserwacji poddawane są polichromie ścienne, kaplice, ołtarze boczne, Mauzoleum Piastów Śląskich, obrazy sztalugowe, stalle, ambony, ławki, konfesjonały, zespół barokowych mebli intarsjowanych w zakrystiach, a także wystrój rzeźbiarski elewacji.

Realizowane są również roboty remontowo-budowlane świątyń, obejmujące w szczególności remont dachów, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych i nagłośnieniowych oraz instalacji sygnalizacji pożaru i przeciwwłamaniowej. Ponadto dokonywana jest adaptacja części pomieszczeń Domu Opata i ich wyposażenie z przeznaczeniem na sale ekspozycyjne będące miejscem prezentacji zabytków ruchomych opactwa.

Wprowadza się także nowoczesną obsługę ruchu turystycznego opartą o system audioprzewodników (audioguide), tj. urządzeń do indywidualnego i zbiorowego zwiedzania opactwa. Turysta, pielgrzym będzie miał możliwość wyboru jednego
z kilku języków, co automatycznie przełoży się na wzrost dostępności obiektów zabytkowych dla zagranicznych gości.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych został określony na czerwiec 2012 roku. Dotychczasowe zaawansowanie zadania wskazuje, że zostanie ono wykonane do końca bieżącego roku, a więc 6 miesięcy przed planowanym terminem.

Wykonane i obecnie realizowane projekty rewaloryzacji pocysterskiego opactwa w Krzeszowie służą realizacji celu głównego tego rodzaju działań Diecezji Legnickiej jakim jest odbudowa, zachowanie i efektywnewykorzystanie posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego. Rezultatem tego dzieła będzie:

Ø  przywrócenie dawnej świetności pocysterskiego opactwa oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń obiektów zabytkowych, które ze względu na ich lokalizację, rangę, wartość sakralną nie mają swojego odpowiednika w kraju i są unikatowe na skalę europejską,

Ø  uatrakcyjnienie oferty turystycznej w efekcie czego zostanie utrzymany trend wzrostowy liczby turystów i pielgrzymów z kraju i zagranicy sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy,

Ø  poszerzenie oferty kulturalnej Krzeszowa poprzez angażowanie środowisk artystycznych oraz innych podmiotów w celu wspólnej organizacji koncertów muzycznych, plenerów malarskich, wystaw prac współczesnych artystów, warsztatów poświęconych dorobkowi kulturalnemu opactwa, prezentacji bogatego zbioru zabytków krzeszowskich w uruchomionych salach wystawienniczych.

W konferencji udział wzięli: bp pomocniczy legnicki Marek Mendyk, ks. Józef Lisowski, kanclerz Kurii, ks. Marian Kopko, kustosz sanktuarium,  p. Roman Sakowski, dyrektor biura ds. funduszy, Artur Zieliński, przedstawiciel ECM Group Polska. Wśród zaproszonych gości byli: posłanki na Sejm RP Marzena Machałek i Elżbieta Witek, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak, przedstawiciele Starostwa z Kamiennej Góry, Burmistrz Kamiennej Góry, Wójt gminy Kamienna Góra, Prezes Zarządu Fundacji Polska Miedź Cecylia Ewa Stankiewicz wraz z przedstawicielami fundacji, kierownik delegatury WUOZ w Jeleniej Górze, pełnomocnik zarządu WFOŚiGW w Jeleniej Górze, dyrektor biura DOT we Wrocławiu, przedstawiciele wykonawców i dziennikarze.

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu prac wykonanych do dnia dzisiejszego

1. Praktycznie zakończono wykonywanie prac budowlanych w Kościele pw. Św. Józefa - pozostało jedynie zamontowanie elektrycznej szafy zabezpieczenia głównego oraz próby, które zostaną wykonane w porze wieczornej oświetlenia wewnątrz kościoła oraz próby nagłośnienia. W kościele pw. Św. Józefa trwają ostatnie prace konserwatorskie polegające na renowacji balustrad oraz gzymsów w obrębie empory organowej oraz renowacja ławek i renowacja wystroju zakrystii bocznej. W momencie zakończenia tych prac kościół pw. Św. Józefa można odebrać i przekazać w użytkowanie. Pozostaną do wykonania zalecenia Konserwatora z Jeleniej Góry dotyczące dodatkowych prac na elewacji tj. złoceń atrybutów figur świętych i cyfr na elewacji frontowej.

2.  Dom Opata - praktycznie zakończony w zwiększonym zakresie. Pozostały do wykonania jedynie odbiory i próby techniczne.

3.  Klasztor - zakończono w zakresie kontraktowym.

4.  Bazylika Mniejsza - trwają prace przy wykonywaniu pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich nad Mauzoleum Piastów po ich zakończeniu wszelkie roboty dekarskie będą zakończone. Trwają prace przy montażu urządzeń nagłaśniających, zabezpieczeń antywłamaniowych i telewizji dozorowej. W poniedziałek tj. 11 lipca odbył się odbiór podlegających renowacji ostatniej części fresków w obrębie empory organowej. Trwają prace przy montażu ambony po renowacji oraz montażu obrazów w ołtarzach przy wejściach do zakrystii. Rozpoczęto prace renowacyjne Stalli. Trwają prace posadzkarskie w Mauzoleum Piastów. Zakończono prace renowacyjne elementów wystroju architektonicznego fasady Bazyliki Mniejszej.