Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Informacje dla pragnących ochrzcić dziecko:

 

1. Chrzty w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie odbywają się w każdą drugą    niedzielę miesiąca. 

2. Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. o godz. 12:00. Nauka przed Sakramentem Chrztu dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą  uroczystość chrztu  świętego po Mszy św. wieczornej.

3. Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.

4. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez macierzystą parafię - że pozostają praktykującymi katolikami. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu katechezy chrzcielnej, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.

5. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed Uroczystością.

6. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.

7. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. Karteczki ze spowiedzi oddajemy przed chrztem kapłanowi.  

8. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka. 

9. Dobrym i pięknym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu świętego. Mszę świętą zamawiają Rodzice i Rodzice Chrzestni.

PRZED CHRZTEM ŚW.

Wskazania dla rodziców przed Chrztem Świętym dziecka:

Miesiąc wcześniej trzeba chrzest zgłosić w kancelarii parafialnej. Mogą to uczynić jedynie rodzice dziecka. Dla każdego dziecka rodzice wybierają rodziców chrzestnych.

Chrzestni winni posiadać:

- dojrzałość do spełnienia swego zadania

- przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

- jeśli są z poza parafii przedstawiają zaświadczenie od  ks. proboszcza danego miejsca, o świadectwie wiary i moralności.

- Chrzestni winni być osobami bierzmowanymi.

- młodzież licealna - przedłoży aktualne świadectwo religii.

Rodzice dziecka przedłożą następujące dokumenty:

- metrykę urodzenia dziecka z U.S.C.

- świadectwo ślubu kościelnego
- zaświadczenie stwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi

Chrzestnymi nie mogą być osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację oraz bez Sakramentu Bierzmowania.

WARUNKI  JAKIM  POWINNI  ODPOWIADAĆ  RODZICE  CHRZESTNI  WG  KODEKSU  PRAWA  KANONICZNEGO

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.


Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.


Kanon 874

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.